VEDTÆGTER FOR SKJOLD GYMNASTIK BIRKERØD

§ 1. Navn

Foreningen er stiftet som en afdeling af Idrætsforeningen Skjold Birkerød den 17. april 1922. Som selvstændig forening den 5. april 2006 med navnet Skjold Gymnastik Birkerød.

§ 2. Hjemsted

Foreningen er hjemmehørende i Rudersdal kommune.

§ 3. Formål

Foreningens formål er at tilbyde borgere i alle aldre gymnastik, trampolin og volley på forskellige niveauer.

§ 4. Medlemskab

Foreningen er åben for alle der kan tilslutte sig foreningens formål og medlemsbetingelser. Fuld medlemsret indtræder ved indbetaling af årskontingent. Kvittering for betalt kontingent er gyldigt medlemsbevis. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Medlemmet kan forlange eksklusionen endelig afgjort som et særskilt punkt på den næste ordinære generalforsamling.

§ 5. Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet på den årlige generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen holdes en gang årligt senest inden udgangen af april måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved offentliggørelse på Skjold Gymnastik Birkerøds hjemmeside eller skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Godkendelse af regnskab. 4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 5) Valg til bestyrelsen. 6) Valg af evt. suppleanter til bestyrelsen. 7) Valg af revisor. 8) Behandling af indkomne forslag. 9) Eventuelt. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Stemmeret har de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af foreningen i mindst en måned. Stemmeret for medlemmer under 16 år kan videregives til forældre/værger med fremvisning af nødvendig legitimation. Valgbar til bestyrelsesposter er personer, der er fyldt 18 år, og som har været medlem af foreningen i mindst en måned. Der kan højst vælges 2 personer fra instruktørkorpset ind i bestyrelsen. Et foreslået fraværende bestyrelsesemne kan kun indvælges eller genvælges, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn om, at pågældende er villig til at modtage valg. Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer, jf. dog § 8. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og øvrige bestyrelsesposter på det førstkommende møde efter sæsonafslutningen.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6. Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 8.

§ 8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på 5-7 personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens drift. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen vælges i ulige år og halvdelen i lige år. Genvalg kan finde sted. Der kan vælges suppleanter til bestyrelsen. På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab jfr. § 10, samt et forslag til budget for kommende års aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen holder møde når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

§ 10. Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring. Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

§ 11. Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil.

§ 12. Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling. Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på den første af de to generalforsamlinger, og med simpelt flertal på den anden generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, en forening i Birkerød Kommune med et lignende formål og aktivitet.

Således vedtaget på den på generalforsamlingen den 5. april 2006, med ændringer af § 2 og 6 vedtaget på generalforsamlingen den 19. marts 2013