Referat af generalforsamling tirsdag d. 25/4-23 i mødelokale 1 på Hovedbiblioteket kl. 18.30
 

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen peger på Jakob Kirkegaard, som dirigent, og han accepterer.
Dirigenten konstaterer at indkaldelsen er sket rettidigt og med rette omhu, via hjemmesiden.

2) Formandens beretning

2022 var året hvor Skjold Gymnastik Birkerød kunne være aktiv hele året uden afbrydelser med og uden håndsprit. Bestyrelsen arbejdede hårdt for at holde aktiviteterne i gang, og vi havde igen sommergymnastik med mange hold, men måtte indse, at nogle af holdene kun blev tyndt besat. Vi valgte at holde et højt aktivitetsniveau selv om det måske ikke helt kunne svare sig rent økonomisk.

Allerede i starten af året blev bestyrelsen kontaktet af bestyrelsen for Birkerød Gymnastik- og Trampolinforening, som spurgte om Skjold Gymnastik ville videreføre deres aktiviteter. Efter et par møder besluttede vi at vi gerne ville forsøge at videreføre holdene fra BGT. Vi har fortsat diskussionerne med bestyrelsen for BGT og med hjælp fra DGI Nordsjælland er vi nået en løsning, som også passer med Rudersdal kommune.

Foreningen har også afholdt arrangementer som i et normalt gymnastik-år, idet vi havde opvisning i marts med alle børne- og ungdomsholdene og genoptog juletræsfesten med flere hundrede deltagere i Søndervangshallen. Nogle af vores instruktører og gymnaster deltog i DGI’s opvisninger og gallaopvisningen, gav opvisning til Sct. Hans festen på cirkuspladsen samt ved morgenmads­arrangementet i Birkerød Hovedgade. Nogle af instruktørerne var til Hop & Rock ved Holtehallerne og endelig afholdte foreningen i uge 31 sommercamp for springgymnaster. Alle aktiviteterne var med til at vise Skjold Gymnastik som ”byens forening” som stiller op ved særlige lejligheder.

Den store begivenhed var foreningens 100-års jubilæum i Birkerød Idræts Center. Vi kunne nyde et jubilæum med deltagelse af tidligere instruktører og bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af kommunalbestyrelsen og Rudersdal Idrætsråd og DGI. Foreningen blev begavet med flere kontante gaver og noget til redskabsrummet.

 I september startede sæsonen op igen med mange børne-, unge- og voksenhold igen. Der var også nogle trampolin-hold. Generelt var det afprøvede hold, som præger programmet, men rigtig mange af børneholdene blev fyldt op, og det gjaldt også nogle af voksenholdene. Vi nåede op på godt 900 medlemmer inden udgangen af 2022, og selv om vi endnu ikke er oppe på det samme antal medlemmer som før corona, så var det ca. 100 mere end den forrige sæson.

Den store udfordring er fortsat at finde instruktører over 18 år til flere hold. Mange instruktører flytter fra Birkerød og omegn, når de starter på et studium, eller de er færdige med en uddannelse og flytter til et andet sted for at finde et job. Vi søger efter instruktører mellem tilflytterne til byen eller dem, som bliver boende, og det skal vi blive bedre til. Vi er også glade for vore gymnaster, som har lyst til at være hjælpeinstruktører, og håber at de kommer tilbage til foreningen efter de har været på efterskole. Amalie har været god til at finde nye hjælpeinstruktører, og alle vore voksne springinstruktører skal roses for at være gode til at gøre det spændende at være hjælpeinstruktør i foreningen. Foreningen bidrager med at tilbyde kurser til de interesserede.

Rudersdal kommune er generelt positiv over for den organiserede idræt, og vi er glade for støtten til aktiviteterne og tilskud til foreningerne. Til gengæld blev arbejdet med at omdanne Søndervangshallen til en Gymnastik- og bevægelsescenter udskudt til tidligst 2026. Det har styrket foreningen, at Maria er frikøbt en dag om ugen til at holde styr på medlemsservice og kontakten til instruktørerne. En anden forbedring har været, at foreningen i år kan præsentere et revideret årsregnskab i forbindelse med generalforsamlingen. Det er en klar forbedring i forhold til de seneste år, og det er et resultat at det seneste års arbejde med at få ryddet op på den front.  

3) Godkendelse af regnskab
Regnskabet gennemgås og godkendes. Underskrives af den siddende bestyrelse.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Budgettet kan ikke godkendes på det forelæggende grundlag, og der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når budgettet er rettet til.

5) Valg til bestyrelsen
På valg i år er:                    Kirsten Bargisen -
genvælges                                                                                                            
                                              Christian Ottesen –
genvælges
                                               Ledig post: Ingen af de tilstedeværende ønsker at stille op         

6) Valg af evt. suppleanter til bestyrelsen
Der er ingen der ønsker at stille op til at være suppleant til bestyrelsen

7) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår nuværende revisor Pernille Dupont, som revisor. Dette godkendes.

8) Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle forslag til bestyrelsen

9) Fusion med Birkerød Gymnastik og Trampolin forening 
Formanden informerer om fusionen med BGT. Rudersdal Kommune og DGI har været inde over at formalia er i orden. BGT ønsker at overdrage foreningen som en donation.  Der er lagt op til en donation af alle BGT’s aktiver, mod at vi hæfter for evt. regninger, der måtte komme. Dette må dog ikke overskride summen af de donationer.

10) Eventuelt

Som bemærkning – Bestyrelsen takkes for det kæmpe arbejde, der sikrer at byens børn kan dyrke gymnastik på det plan/niveau.

Dirigenten takker for god ro og orden og slutter generalforsamlingen kl. 19.54.

 

Referent: Maria Mortensen