Referat af Generalforsamlingen torsdag d. 28/4-22 i mødelokale 1 på Hovedbiblioteket kl. 19.30

Tilstede: Bjørn, Christian, Kirsten, Joos, Per, Maria

1) Valg af dirigent
Joos Bove blev foreslået og takkede ja. Joos konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2) Formandens beretning

2021 startede som et udfordringernes år med nedlukning af foreningen hold både indenfor og udenfor, og hele foråret var foreningen næsten helt lukket ude af haller og gymnastiksale. Som en konsekvens heraf tilbagebetalte foreningen omkring 200.000 kr. af indbetalingerne i kontingent til børn og unge.

Vi kom i gang med to sommercamps i sommerferien, og hele efteråret var der fuldt program i gymnastiksalene. Desværre kunne vi ikke skaffe instruktører til alle de hold, som vi ønskede at oprette. Foreningen har på den baggrund haft en tilbagegang i antallet af medlemmer på ca. 100 til omkring 800.

Flere instruktører har i løbet af året hjulpet med forslag til rekruttering af hjælpeinstruktører, uddannelsesplaner og redskabsoptælling samt op rydning. Det har været en super hjælp for bestyrelsen.

Et af de store projekter i året var overgangen til et nyt IT-system, holdtilmelding og hjemmeside. Vi valgte her at satse på Zakobo, som vi vurderede til at passe til vores behov. Vi vidste på forhånd at det ville blive en stor opgave, og vi har haft nogle indkøringsvanskeligheder. På nogle områder har det levet op til forventningerne, men det på andre områder har givet os udfordringer, fordi vi måske skulle gøre det på en anden måde end tidligere.

I 2021 nåede vi ikke at holde juletræsarrangement, men som afslutning på sæsonen fik vi gennemført en glimrende opvisning og senest har vi holdt jubilæum.

Vi håber, at det kommende år bliver lettere at håndtere med instruktører, frivillige og lokaler samt ikke mindst at der bliver sat gang i arbejdet med et gymnastik- og bevægelsescenter i Søndervangshallen.

3) Godkendelse af regnskab 2021
Regnskabet er endnu ikke helt færdigt. Der indkaldes snarest muligt til ekstraordinær generalforsamling, så snart der foreligger et revideret regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
Dirigenten har anbefalet at få delt punkt 4 i et punkt a og punkt b.

4. a. Godkendelse af budget
Budgettet er ligesom regnskabet ikke færdigt, og vil derfor blive fremlagt sammen med regnskabet ved den ekstraordinære generalforsamling snarest.

4. b. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen fremlægger ønske om øgning af kontingent med ca. 10%, blandt andet til at dække frikøb af Maria til en arbejdsdag om ugen til at varetage mange af de opgaver, som bestyrelsen har haft svært ved at nå i indeværende sæson. Desuden vil der ske en udligning på hold, hvor der har været difference.
Dette er blevet voteret ved håndsoprækning og er enstemmigt vedtaget.
 
5) Valg til bestyrelsen
    På valg i år er:            Niels Henning Bjørn (ønsker genvalg)
                                            Maria Mortensen (ønsker genvalg)
                                            Joos Bove (ønsker ikke genvalg)

Niels Henning Bjørn og Maria Mortensen genvælges.
Per B: Hansen ønsker at stille op til bestyrelsen.  Per er instruktør i foreningen på parkour holdene. Per vælges ind i bestyrelsen. Velkommen til Per.

6) Valg af evt. suppleanter til bestyrelsen
Ingen opstillede

7) Valg af revisor
Vi foreslår Pernille Dupont – dette vedtages.

8) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår at der tilføjes i vedtægterne, at bestyrelsen skal bestå af 5-7 personer. Dette rettes i §9 i vedtægterne. Joos konstaterede at forslaget var rettidigt modtaget mere end 7 dage før generalforsamlingen. Forslaget vedtages og vil blive tilføjet i vedtægterne snarest muligt.
Der er ikke indkommet yderligere forslag.

9) Eventuelt
Vi siger mange tak til Joos for samarbejdet de sidste 2 år i bestyrelsen.

Dirigenten takker for god ro og orden og generalforsamlingen er hermed afsluttet.

Referent Maria Mortensen